LG v magazínu CURVE v jazyce CZ A English

9. ledna 2009 v 21:14 |  ???Různééé???

Chystáte senilní

Rachel Lastra Rachel Lastra
Chystáte senilní

Lady GaGa Lady senilní
To put Lady GaGa in the same category as many of today's pop stars would be to over-simplify her creative talent. K tomu, aby se Lady senilní ve stejné kategorii jako mnoho dnešních popové hvězdy by bylo přes-zjednodušit její tvůrčí talent. Besides, she prefers the term "superstar." In a sea of generic dance beats and mediocre singers, Lady GaGa offers something different: pop with passion. Kromě toho, že dává přednost pojmu "superstar." V moři generických tanečních beatů a podprůměrný zpěváci, Lady senilní nabízí něco jiného: pop s vášní. She blends catchy hooks with thoughtful lyrics and performance art to create an experience designed to make her (often queer) audience feel something, anything. Je směsí chytlavé háčků s přemýšlivých textů a performance vytvořit zkušenosti snaží, aby ji (mnohdy bizarní) publikum cítit něco, cokoliv. On her way to gay-icon status, the 22-year-old New York native has just released her first big album, The Fame, and took the time to give Curve a tiny glimpse into what makes this superstar tick. Na cestě ke gay-ikona stavu, 22-rok-starý rodný New York právě propuštěn její první velké album, slávu, a vzal čas, aby křivka nepatrný pohled na to, co dělá tuto superhvězdných klíště.
Did you always want to be a musician? Měli jste vždycky chtěl být muzikantem?
Oh yeah. Ach jo. Ohhh yeah, my whole life. Ohhh jo, můj celý život. I mean, I was born just playing music and performing. Chci říct, že jsem se narodil právě přehrávané hudby a provedení. I knew I wanted to be a performer. Věděl jsem, že jsem chtěl být herec. That was what was really in my blood. To bylo to, co bylo skutečně v mé krvi. I knew I wanted to make performance art. Věděl jsem, že jsem chtěl udělat performance. I knew I wanted to make music. Věděl jsem, že jsem chtěl, aby hudbu. I knew I wanted to make fashion. Věděl jsem, že jsem chtěl udělat způsobem. I just didn't know how or when or what kind. Jen jsem nevěděl, jak a kdy a jaké druhy. But, yeah, it's always been music. Ale jo, je to vždy hudba.
When you perform, is it mainly about the music or is it about the show. Když se plní, je to hlavně o hudbu, nebo je to o show. Is it about the fashion and the performance and the whole nine yards? Je to o módě a výkon a celé devět yardů?
Well for me it's honestly never just about the music. Takže pro mě je to upřímně nikdy jen o hudbě. The music is the warrior, you know? Muzika je bojovník, víš? The music is the soldier at the front of the parade. Muzika je voják na přední straně průvod. But, everything that I do is all intertwined and all-important and it's one artistic image. Ale všechno, co mám dělat, všechno je propletený a všichni-důležité a je to jeden umělecký obraz. So, when I'm writing the music I'm thinking about the fashion. Takže, když jsem v psaní hudby jsem přemýšlet o módě. I'm thinking about New York City. Já jsem přemýšlel o New York City. I'm thinking about the stage performance. Já jsem přemýšlel o fázi výkonu. Everything intertwines. Vše intertwines. Everything goes together. Jde všechno dohromady.
So, do you think of yourself more as an artist than a musician? Takže si myslíš o sobě více jako umělec než muzikant?
Yeah, I do actually. Jo, já vlastně. It's funny because a lot of times I get asked, "If you could be any musician who would you be?" And I always correct them and say, "I would be Andy Warhol." Because to me he's like, the ultimate pop culture artist. Je to legrační, protože hodně krát jsem si požádala, "Kdybys mohl být kterýkoli hudebník, který by jste se?" A já jim vždycky správná a říká: "Já bych se Andy Warhol." Protože se mi, že je rád, konečnému pop kultury umělce.
Who would say are some of your other influences? Kdo by řekl, jsou některé z vašich dalších vlivů?
I'd say Bowie and Queen and Grace Jones and Madonna and Def Leppard and Led Zeppelin. Já bych řekl Bowie a Queen a Grace Jones a Madonna a Def Leppard a Led Zeppelin. I've got so many. Mám tolik. Marilyn Manson. Marilyn Manson. I could go on forever. Mohl bych pokračovat donekonečna. You know, I draw influence from all different places, but the real through-line is theatrical artists, artists that use the visual and the choreography and the theater of performance to change the way you hear the music. Víte, já tomu vliv ze všech různých míst, ale skutečné přes-line je divadelní umělci, umělci, které používají vizuální a choreografie a divadelní představení pro změnu způsobu, jakým budete poslouchat hudbu.
Why pop? Proč pop? Is that just how it came out? Je to prostě, jak to vyšlo?
I love pop music. Mám rád pop music. I just live for that killer chorus. Já jen, že žít vrah chorus. I just love it. Já prostě miluju. I grew up listening to it and I'll die making it. Vyrůstal jsem poslech a uvidíme, který umírá.
So The Fame is your first album? Takže pověst je vaše první album?
Well, The Fame is my first released album. No, pověst je moje první uvolněny album. But I've been making music since I was 15. Ale já jsem byla tvorby hudby, protože jsem byl 15. I've made records and records and records. Jsem se záznamy a záznamy a záznamy.
Do you prefer playing in clubs or being in a studio making a record? Dáš přednost hraní v klubech nebo ve studiu vytvořit rekord?
Oh, I don't know, that's so hard. Oh, já nevím, je to tak těžké. It's two totally different orgasms. Je to dva naprosto rozdílné orgasmy. It's like, I love writing music so much, and being in the studio is so amazing creatively. Je to jako, miluji psaní hudby tak moc, a které jsou v ateliéru, je tak úžasný kreativně. But also I really love performing and seeing the way that the music affects people. Ale také jsem opravdu rád práci a vidí tak, že hudba ovlivňuje lidi. I mean, I was at a club last night and there were like, a thousand men, gay men, screaming and they know every word. Chci říct, že jsem byl v klubu včera a bylo podobné, tisíc mužů, gay mužů a křičel, že vědí, každé slovo. It's really powerful, really fucking powerful. Je to opravdu silný, opravdu silný, kurva.
I read that Peggy Bundy is one of your fashion icons. Četl jsem, že Peggy Bundy, je jeden z vašich módní ikony.
Yeah, I love her. Jo, já ji miluju.
What exactly is it about that style? Co přesně je to o tom stylu?
She'sa rock star's girlfriend. She'sa rock star to holka.
Well, she'sa shoe salesman's girlfriend. No, prodavač obuvi she'sa to holka.
Well, yeah but if you have a sense of humor Al Bundy'sa rock star. No jo, ale pokud máte smysl pro humor Al Bundy'sa rockovou hvězdou. He's sort of like your typical American, trash bucket rock star. Je to typ jako váš typický Američan, Koš kbelíku rocková hvězda. I just love the way [Peggy Bundy] dresses. Jenom láska cestou [Peggy Bundy] šatů. I love the spandex. Miluju spandex. I love the leopard print. Miluju leopard tisk. I love her hair. Miluji její vlasy. It's very '70s. Je to velmi'70s.
What do you want people to get out of our music? Co chcete, aby lidé se dostat ven z naší hudby? What do you want them to be thinking? Co chcete, aby se myšlení? What do you want them to be feeling? Co chcete, aby byly pocity?
I just want them to be feeling, if that makes sense. Já jen chci, aby byly pocity, pokud to dává smysl. I don't need them to be feeling anything in particular other than something. Nemám potřebu, aby byly zejména pocit nic jiného než něco. I want the music to inspire people, to make them feel good, bad, whatever it is. Chci hudební inspirovat lidi, aby se jim dobře, nejhorší, co to je. I just it want it to make them feel something. Já jen, že chci, aby jim něco cítit. There's nothing worse than hearing music that makes you feel nothing. Není nic horšího, než hudební sluch, díky kterému budete cítit nic. The whole show and all my music is centered around inspiration and creativity and the future and being new. Celá show a všechny moje hudba je soustředěný kolem inspirace a tvořivosti a budoucnost a jsou nové.
I've been reading so many different reviews of my record, and some journalists you can tell really listened to it. Byl jsem čtení tolik různých recenze na můj rekord, a někteří novináři si můžete říct, aby to opravdu poslouchal. They really listened. Jsou opravdu poslouchal. And other journalists just kind of listened or they scanned through it and listened to a couple records and then looked at all the titles. A dalšími novináři jen druh poslouchat, nebo se přes něj naskenovány a poslouchal na několik záznamů, a pak se zaměřila na všechny tituly. Because this album is very in-depth and the lyrics, are extremely intelligent and extremely twisted. Vzhledem k tomu, že toto album je velmi in-hloubka a textů, jsou velmi inteligentní a velmi stočené. It'sa real commentary about pop culture. Je to skutečný komentářem o pop kultuře. But, if you don't really listen to it, it just looks like a novelty record about the media. , Ale pokud nemáte opravdu poslouchat je, to prostě vypadá novinkou záznamu o médiích.
Does that bother you? Dělá, že vás obtěžuji?
No, it doesn't because it's not my job to hire intelligent journalists. Ne, to není, protože to není moje práce najímat inteligentní novináři. It's really not. Je to opravdu ne. It's not my fault that they're not good at their job. Není to moje chyba, že nejsme dobří v jejich práci. I'm getting so many great reviews in the United States and the United Kingdom, and all over. Se mi tolik skvělé recenze ve Spojených státech a Velké Británii, a všude. But there's always the occasional person that you can tell didn't listen to the record. Ale je to vždycky občas osobě, které můžete říct neuposlechli k záznamu. It'sa shame because that's exactly what I'm trying to do. Je to hanba, protože to je přesně to, co jsem se snaží udělat. I'm trying to iconocize-create and iconic image out of something that is decidedly considered poisonous and shallow. Já jsem se snaží iconocize-vytvořit a kultovním obrazu z něčeho, že je rozhodně považovat jedovatý a mělká. Fame. It's considered poisonous and shallow. Je to považováno za jedovaté a mělká. And I am analyzing and harkening back to the ideologies of the '70s and thinking a lot about what it means to have a real inner fame, a real understanding of who you are, a real sense of power in your words and saying, "This is what's great." We don't have any real superstars any more. A já jsem analýzu a harkening zpět k ideologii z'70s a hodně přemýšlel o tom, co to znamená mít skutečný vnitřní slávu, reálné pochopení, kdo jste, skutečný pocit síly vaše slova a řekl: "Tento co je to skvělý. "Nemáme žádné skutečné superhvězdy více.
What do you mean by that? Co tím myslíte?
We just don't. Jsme prostě nemají. I mean can you name one person who has the real superstar appeal of Prince? Já myslím si můžete jméno osoby, která má skutečnou superstar odvolat prince?
Well, other than Prince, probably not. No, jiný než kníže, pravděpodobně ne.
No, but today. Ne, ale i dnes. I mean like today's Prince or today's David Bowie or today's Madonna in what she was in the '80s. Já myslím, jako dnešní Prince nebo dnešní David Bowie nebo Madonna dnes v tom, co byla v'80s. We have them now because they're still alive, but modern music doesn't know that level of a superstar. Musíme jim nyní proto, že jste stále naživu, ale moderní hudbu, neví, že úroveň superhvězdou. I think that the audience has stopped expecting a lot. Myslím, že publikum bylo zastaveno očekává hodně. Pop music to so many people seems like such a lowbrow medium. Pop music, aby tolik lidí jeví jako takový nevzdělanec médiu. That's kind of like my whole thing is I-I'm taking fame and I'm taking pop, two things that people think are lowbrow, and I'm turning them into art. To je něco jako moje celá věc je I-I'm užívat slávy a jsem přičemž pop, dvě věci, kterých si lidé myslí, že je nevzdělanec, a jsem odbočka do umění. And that's what Andy Warhol did. A to je to, co udělal Andy Warhol.
Do you aspire to be that kind of superstar, or just to comment on it? Myslíte si, že chtějí být druh superstar, nebo jen se k němu?
Of course I do. Samozřejmě mám. Absolutely. Absolutně. Every minute and fiber of my life I aspire to be that kind of superstar. Každou minutu a vlákniny v mém životě jsem snažit být takovou superstar. And it's not about having fame. A není to asi s slávy. It's about having a real, genuine impact on culture as an artist. Je to asi mají reálný, skutečný dopad na kulturu jako umělce. Nobody will ever forget Prince. Nikdo se nikdy zapomenout Prince. Ever. Někdy.

zdroj - interscope.com
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 kathy kathy | Web | 9. ledna 2009 v 21:27 | Reagovat

wooow hustý desing ..vubec nevim kdo na něm je neznám ji ale je fakt drsny :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Lady GaGa ft.new kids on the block